Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Kovács Barbara (a továbbiakban: „Adatkezelő”) elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezelem. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgálom. Ennek a Tájékoztatónak az a célja, hogy ismertesse az Adatkezelő adatkezelési elveit és az adatkezeléssel érintett Felhasználók jogait és lehetőségeit. A Tájékoztató az Adatkezelő honlapján folyamatosan elérhető.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Az adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az adatkezelés során az alábbi alapelvek betartása szerint járunk el:

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járok el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelek.

ADATTAKARÉKOSSÁG

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELEK?

Mi minősül személyes adatnak?

Személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adatokat kizárólag akkor kezelek, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjam. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló). Csak olyan személyes adatot és addig az időtartamig kezelek, amely a tevékenységem eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

 

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja részletesen (jelenleg sem hírlevelem, sem kérdőívem nincsen, rendezvényt sem szervezek, azonban a jövőben ez változhat)

 

 

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁS (JELENLEG MÉG NEM KÉSZÍTEK HÍRLEVELET)

KÉRDŐIV ÜZLETI KAPCSOLAT FELVÉTELE ÉRDEKÉBEN (JELENLEG MÉG NEM KÉSZÍTEK KÉRDŐÍVET)

RENDEZVÉNYRE JELENTKEZÉS

(JELENLEG MÉG SZERVEZEK RENDEZVÉNYT)

SZEMÉLYES ADAT TÍPUSA

név, e-mail cím, telefonszám,

név, e-mail cím, telefonszám, munkahely, a kérdőívben foglalt személyes jellegű kérdések

név, e-mail cím, telefonszám, munkahely

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

információk rendelkezésre bocsátása cégünkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban

üzleti kapcsolat kialakítása, fenntartása érdekében kezeljük az adatokat

az érintett rendezvényre történő meghívása, részvételének biztosítása

JOGALAP

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás

önkéntes hozzájárulás

ADATTOVÁBBÍTÁS

nincs adattovábbítás

nincs adattovábbítás

nincs adattovábbítás

Az önkéntes hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az hello@kovacsbarbara.com email címre történő e-mail küldésével történhet.

Hírlevél feliratkozás

Időszakonként, a jövőben esetlegesen megjelenő hírlevelemben aktuális projektjeimről és rendezvényeimről, egyéb lehetőségekről tájékoztatom azokat, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárulásukat adták, vagy kérték a hírlevél kiküldését. A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az hello@kovacsbarbara.com e-mail címre történő e-mail küldésével történhet majd. Hírleveleimet a MailChimp alkalmazással juttatom majd el Önhöz. Az alkalmazás elkötelezett a személyes adatok védelmében, és különösen fontosnak tartja az adatvédelmet. Az alkalmazás nem ad át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket. A részletes adatvédelmi tájékoztatót itt olvashatja. (https://mailchimp.com/legal/privacy, https://mailchimp.com/legal)

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén a hozzájáruló személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezelem. A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodom. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálom, és szükség esetén módosítom. Így biztosítom, hogy a kezelt adat:

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

Nem veszek igénybe adatfeldolgozó céget.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT FELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználók a jogaikat a postacímemre (1142 Budapest, Horvát Boldizsár utca 17.) küldött levélen vagy email címemre küldött üzeneten (hello@kovacsbarbara.com) keresztül gyakorolhatják.

 Milyen jogok illetik meg a Felhasználókat az adatkezeléssel kapcsolatban?

TÁJÉKOZTATÁS

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.

HOZZÁFÉRÉS

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy hello@kovacsbarbara.com címre küldött email útján.

KORLÁTOZÁS

Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben: • azok kezelése jogellenes;

• az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;

• azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;

• a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az hello@kovacsbarbara.com címre küldött email útján kezdeményezheti. Ez esetben az érintett adat késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Kovács Barbara E.V.

Székhely és postacím: 1142 Budapest, Horvát Boldizsár utca 17.

Email cím: hello@kovacsbarbara.com

Adószám: 66800079-1-42.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36